Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Algemene voorwaarden voor workshops, cursussen en trainingen van BionomieArtikel 1.  Inleidende bepalingen.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • Bionomie: Bionomie vof, gevestigd te Roosendaal, Jagersberg 38, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 62496379
 • Workshop-, cursus- of trainingsovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment van schriftelijke aanmelding door de deelnemer voor een workshop, cursus of training van Bionomie. Hierdoor verbindt Bionomie zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door Bionomie aangeboden en door hen georganiseerde workshop, cursus of training. 
 • Deelnemer: de partij met wie Bionomie een workshop-, cursus- of trainingsovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bionomie optreedt als trainer, workshop- of cursusorganisator of opdrachtnemer.Artikel 2.  Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst.

 • Alvorens een overeenkomst tot stand kan komen, dient de deelnemer kennis te hebben genomen van de disclaimer en de algemene voorwaarden van Bionomie.
 • De overeenkomst komt tot stand bij aanmelding de deelnemer voor een aanbod van Bionomie.
 • Aanmelding geschiedt schriftelijk via email of via het aanmeldingsformulier op de agenda van deze website.
 • Na aanmelding ontvangt de deelnemer per email een bevestiging van de inschrijving.
 • De deelnemer, die een workshop, cursus of training ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede)participanten, die hij/zij aanmeldt.
 • Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.Artikel 3.  Betaling.

De betaling geschiedt voordat de workshop, cursus of training begint.
De aanmelding is definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op rekening van Bionomie.Artikel 4.  Wijzigingen door Bionomie.

Aantal deelnemers

Bionomie heeft het recht de workshop-, cursus- of trainingsovereenkomst op te zeggen of te verschuiven naar een latere datum, indien een week voor aanvang van de workshop, cursus of training het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimale aantal deelnemers. Bij een verschuiving zal de nieuwe datum in overleg met de reeds aangemelde deelnemers worden bepaald.
Mocht dit zich voordoen, dan heeft men het recht om zonder kosten te annuleren, mits dit binnen 7 dagen na kennisgeving aan Bionomie wordt doorgegeven.  

Gewichtige omstandigheden of overmacht
Als gewichtige omstandigheden of overmacht daartoe aanleiding geven behoudt Bionomie zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Er sprake is van overmacht bij abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Bionomie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Eventueel hieruit voortvloeiende schade wordt als volgt verrekend:

 • Wanneer de wijziging aan de deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade dan voor rekening van de deelnemer.
 • Indien de oorzaak van de wijziging aan Bionomie kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Bionomie.
 • Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.Artikel 5.  Aansprakelijkheid.

Bionomie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, cursus of training.

Schadevergoeding

Als de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken aan Bionomie.
Eventuele schade wordt door Bionomie vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Bionomie is toe te rekenen noch aan de persoon/organisatie van wiens hulp/medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

 • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer.
 • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/of dat deze is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de workshop, cursus of training is betrokken (zie ook artikel 4, gewichtige omstandigheden).
 • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan overmacht (zie artikel 4): een gebeurtenis die door Bionomie of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt wordt gemaakt, niet kon worden voorzien of verholpen, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid.

Indien de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Bionomie zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Indien Bionomie aansprakelijk is voor derving van workshops- cursus- of trainingsgenot, dan bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de workshop/cursussom.Artikel 6.  Verplichtingen van de deelnemer

Men is niet gerechtigd cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder toestemming van Bionomie.

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop, cursus of training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Bionomie van de workshop, cursus of training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Artikel 7.  Annulering en in de plaats stelling.

Uiteraard kan het voorkomen dat participant de geboekte workshop, cursus of training moet annuleren. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd. Daarna is geen restitutie meer mogelijk;
 • Deelname aan de cursus op een latere datum is mogelijk;
 • Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden;
 • Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;

Een annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.Artikel 8.  Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Bionomie, opdat deze een passende oplossing kan treffen.

Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de workshop, cursus of training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Bionomie. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.Artikel 9.  Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Bionomie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van Bionomie of per elektronische berichtgeving.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien de deelnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.