Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Essentie van Brief 1

 

Quote 1

 

Your personal consciousness is entirely responsible for whatever comes into your life and personal experience. It is your personal consciousness which brings you good or evil.

Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor wat je overkomt in je leven en je persoonlijke ervaringen. Het is je persoonlijke bewustzijn wat je goed en kwaad brengt.


Universal laws of existence relate ONLY to “activities of consciousness” and are exact and undeviating. They are NOT rewards of punishments from “God”. They relate to the “Causative Factor of Consciousness” which attract/magnetize electrical particles that thus bond together and appear to the world as outer solid forms and experiences.

De Universele Bestaanswetten gelden enkel voor de "Activiteiten van bewustzijn" en zijn exact en onwankelbaar. Ze zijn gerelateerd aan de "Oorzakelijke Factoren van het Bewustzijn", die elektrische deeltjes aantrekken/magnetiseren, die zich zodoende verbinden om in de stoffelijke wereld te verschijnen als solide vormen en ervaringen die je overkomen.


Je geest stuurt je lichaam en je leven aan...


 

In your sub-conscious, you bring through strongly imprinted but hidden recollections of past trauma’s/emotions, of past life/lives, which can erupt and colour your present consciousness.

In je onderbewustzijn liggen sterke maar verborgen herinneringen aan voorbije trauma's of emoties, uit vorige levens, die plotseling naar boven kunnen komen en je huidige bewustzijn kunnen kleuren.

Dit zijn de sporen uit de biologische wetten, maar ook de oorzaken van de gedragsveranderingen die besproken worden in de workshop "Bio-Logica van Gedrag en Karakter" 

 

 

Quote 2

 

Creative power is Mind Power. It is infinite, eternal, universal, filling all space and all living things.

De scheppende kracht is Geesteskracht. Het is oneindig, eeuwig, universeel en overal aanwezig, in elke ruimte en binnen alle levende wezens.


 

Human mind is drawn from Divine Creative Mind but is only a candle lit by the sun.

De menselijke geest is onttrokken uit de Goddelijke creatieve Geest maar het is als een kaarsje vergeleken met de zon.


Geestkracht is de basis van Alles wat IS, het is de basis van het Hamers Kompas, dat de 2 fasen in het manifestatieproces weergeeft. Geestkracht is het plan, het ontwerp, het idee, dat zich manifesteert naar gelang het gevoel dat het je geeft. Verwelkom je een idee met blijdschap, dan zal de manifestatie daarvan je blij en gelukkig maken. Denk je aan het idee met twijfel: is er wel voldoende geld / kan ik het wel / ik ben bang dat mijn omgeving het niet goed keurt, dan zal de manifestatie van het idee gepaard gaan met geldproblemen / het gaat steeds mis / je laat je door je omgeving van de wijs brengen. Jouw overtuigingen manifesteren zich...


 

At times, my human sight was so spiritually heightened, I could see through rocks, earth, sand. These now appeared to be only a “shimmer of motes” (electrically charged particles). I REALIZED NOTHING WAS REALLY SOLID! I discovered that my thoughts, if strongly imbued with conviction, could effect changes in the “shimmer of motes” and therefore produce changes in the appearance of the rock or whatever I was studying. Life and consciousness, I realized, were one and the same. Consciousness was Life, and Life was Consciousness and the “Creative Power” of both was: Divine Universal Mind beyond, within and behind the universe.


Ook al is het menselijk bewustzijn als een kaarsje in vergelijking met de zon, het is creatief en wij kunnen dus met onze geest de ogenschijnlijk "vaste" materie beïnvloeden en veranderen van vorm. 

 

 

Then, I suddenly was presented with a picture of a beautiful land in which were growing every conceivable plat, scrub and tree, birds flitted in the trees and animals grazed the grass. I saw that everything, plants and trees, birds and animals and even my own body, in reality, were composed of hundreds of communities of infinitely tiny entities (cells) working continuously, in an entire harmonious spirit of cooperation, to produce the substance and various organs of the inner system and the outer appearance of the completed living entity. They were WORKING together to give life, nutrition, healing, protection, endurance of bodies of so many species. WORK, I realized, was an integral part of the Creative Power Activity from the very least “entity” (cell) within living systems to the most advance entity in the universe – man himself In the systems of all living things, all the labour was under the direction, ultimately, of the Divine Creative Power, in whom were the plans and the designs of creation. These plans and designs were, in reality, consciousness forms and could be termed “WORDS”, since each WORD signifies a very special “consciousness’ form.


Alles wat leeft, planten, dieren, vogels, inclusief het menselijk lichaam, bestaat uit honderden kolonies oneindig kleine entiteiten (cellen), die volkomen harmonieus samen werken om de verschillende weefsels en organen van het inwendige systeem te vormen én de verschijningsvorm van het complete levende wezen. Allen WERKEN samen voor het geven van leven, voeding, genezing, bescherming en uithoudingsvermogen van de lichamen van oneindig veel soorten levende wezens. WERK is een integraal onderdeel van de activiteiten van de Scheppende Kracht, van de kleinste entiteit, de cel, tot het meest geavanceerde wezen in het universum, de mens zelf. In alle systemen van alle levende wezens, wordt al het werk geleid door de Goddelijke Scheppende Kracht, waarbinnen de plannen en ontwerpen van de schepselen liggen. Deze plannen en ontwerpen zijn in werkelijkheid bewustzijnsvormen en kunnen "WOORDEN" genoemd worden, daar elk "woord" een speciale vorm van bewustzijn weergeeft. Genesis: In den beginne was het WOORD...

 

 

 

Quote 3

LAWS OF EXISTENCE, the essence of LOVE

De Universele bestaanswetten, de essentie van Liefde 

 

  1. The “Nature” of the “Creative Power” is GROWTH
  2. The “Nature” of the “Creative Power” is NUTRITION and NOURISHMENT
  3. he “Nature” of the “Creative Power” is HEALING
  4. The “Nature” of the “Creative Power” is PROTECTION
  5. The characteristic of  PROTECTION is combined with the other dynamic characteristic of FULFILMENT OF NEED
  6. The innate characteristic of the LOVING INTELLIGENT CREATIVE POWER, which has given creation its individual form and being, is WORK. It works for us, in us and through us. Work is always prompted by LOVE. This loving divine WORK surely was both the inspiration and foundation of man’s own conduct when working together to produce a planned objective. Yet how different is man’s behaviour for it is inevitably characterized by arguments and discussions.
  7. The natural characteristic of the “Creative Power” is SURVIVAL. The most wonderful provisions had been made for all living things to grow, be healed of illnesses and injury, nourished in order to keep the body healthy and to produce its own kind in order to ensure survival on this earth.
  8. The inherent characteristic of the “Loving Intelligent Creative Power” is THYTHM. 
  9. The inherent characteristic of the “Loving Intelligent Creative Power” is LAW AND ORDER. The undeviating order and reliability apparent in creation, even governing the tiny entities (cells) within the body, were astonishing and far transcending any human behaviour.

 

De Universele bestaanswetten zijn gebaseerd op respect voor alles wat leeft. Het karakter van de schepping is groei, voeding en verzorging, genezing, bescherming en vervulling van behoeften. Dit alles wordt gerealiseerd door middel van werk. Alle vormen van werk zijn geïnspireerd door Liefde, uitgezonderd het werk dat onder leiding staat van de mens. Hier hebben we als creatieve co-scheppers nog veel te leren!

Al het werk dat wordt uitgevoerd onder Universele leiding is gericht op overleving van alle soorten en levensvormen. Daarin zit ook de drang tot voortplanting om de overleving van de soort te waarborgen.  

Dit alles geschiet in een bepaald ritme, het Hamers Kompas, en is onderhevig aan zeer strikte wetten en regels.

Als mensheid overtreden wij deze wetten en regels op zeer grove wijze en dat is dan ook niet zonder gevolgen. Dit is het karma, dat wij ondervinden en zorgt voor de ellende die wij meemaken. 

 

Uit het voorafgaande blijkt duidelijk, dat Liefde het belangrijkste hoogste goed is in het universum. Daarom is strijd tegen iets wat je niet wilt ook zeker niet de juiste weg. Acceptatie van het onrecht met begrip en inzicht voor het ontstaan ervan, zal rust geven in de geest en die rust zal in de stof eveneens tot uiting gaan komen. Het zijn immers je overtuigingen die elektrische deeltjes aantrekken en voor de manifestatie zorgen...

Strijd zal altijd nieuwe strijd creëren, want er zit een strijdplan in het bewustzijn, dat zich zal gaan manifesteren. 

Strijd tegen onrecht zal altijd weer onrecht kweken, strijd tegen ziekten zal zorgen voor nieuwe ziekten. Datgene wat de geest bezig houdt, zal groter en sterker worden. 

Wil je de wereld veranderen in een fijne plaats? Laat dan je boosheid en angsten los en vervang het door Liefde!

 

 

Quote 4

Then I remembered that creation had its own special purposes to fulfill. The individualizing process had created the “push and pull”, the “give and take” in human behaviour. Although these human characteristics caused people great anguish in their lives, was it not the anguish which forced them to seek better ways to live in order to find true happiness? I realized that the ills of mankind had their place in the human scheme of existence.

 

Dit sluit aan op het voorgaande stuk: de ellende maakt dat we gaan zoeken naar manieren om iets te veranderen, want dit willen we niet meer. We zullen eerst de gemakkelijkste weg bewandelen door iets buiten ons te veranderen en we zullen erachter komen dat dat niet werkt. Deze zoektocht zal de mensheid leiden naar begrip en inzicht en zal het besef doen groeien dat er respect zal moeten komen voor alles wat leeft.    Quote 5  

Human mind-set

None of it has its origin in the spiritual dimension. It is entirely earthily, and probably filled with mythical ideas, prejudices, misconceptions, resentments, buried memories of past hurts, and habitual methods of dealing with the ups-and-downs of life. Your human mind set determines your world, your relationships, experiences, successes, failures, happiness and misery.

 

Without a mind-set, you have no life, no development, no evil, no good. Your TYPE of mind-set determines the quality of your life.

 

Many people go through their entire lives believing that they are unfortunate. They think that other peoples have been mean, unkind, ugly to them, and have made their lives thoroughly unhappy. They believe that “other people” quarrel with them and constantly make difficulties whilst they are absolutely innocent of any provocation.

 

On the contrary, “other people” are not to blame. It is the personal mind-set which is attracting to them their negative conditions.

 

In Quote 1 wordt gezegd: het "Bewustzijn" (gedachten, ideeën, percepties, overtuigingen, verwachtingen.) magnetiseert (of trekt aan) elektrische deeltjes en vormt daardoor een elektromagnetisch veld. Dit veld vormt de basis van toekomstige situaties en gebeurtenissen. Het is de "Law of Attraction" ofwel de "Wet van Aantrekking"; het trekt datgene, wat zich je (onder)bewustzijn afspeelt, naar je toe. Gebeurtenissen die zich steeds herhalen, ziekten, etc. zijn dus aanwijzingen van wat zich, meestal onbewust, in je bewustzijn afspeelt.  

   

Emotional patterns

It is far more difficult to discover your deep-seated emotional attitudes either conscious or subconscious then to recognize your mental conditioning. To discover what your emotional patterns are, ask yourself questions along the following lines, and be totally honest with yourself:

How do you really feel about life? Are you happy to be alive or would you prefer to be able to cease to live?

How do you really feel about your relatives? Is there any buried hostility which you do not want to admit or that you did not realize existed?

How do you feel about your employment, colleagues, entertainment, other races, etc.

 

De “mind-set” is dus je mentale conditionering, je algemene ideeën, overtuigingen en percepties, je algemene kijk op het leven. Deze kan in het algemeen goed zijn. Bijvoorbeeld: de aarde is een veilige plaats. OK, er gebeuren vervelende dingen, maar die zijn zeldzaam in vergelijking met de goede dingen. Hij kan ook erg negatief zijn: de aarde is niets dan ellende, dood en verderf.  En alles er tussenin is natuurlijk ook mogelijk. Dus als je denkt aan je ‘mind-set’, kijk dan hoe je in het algemeen over het leven denkt. Deze algemene opvattingen stammen uit je prille jeugd, hoe je ouders tegen het leven aan keken, hoe er met je werd omgegaan, etc. Heb je over het algemeen goede ervaringen, dan zal je over het algemeen een positieve ‘mind-set’ hebben. Emotionele patronen variëren met de situatie. Het dagelijks leven is een ‘rollercoaster’ van elkaar afwisselende emoties, die samenhangen met de situatie op dat moment. Ook kunnen ze naar boven komen door herinneringen aan oude, incidentele, negatieve ervaringen, die in je onbewuste zijn opgeslagen en die, bij voldoende triggers in de huidige situatie, naar boven komen. De ‘mind-set’ is dus de basis en die wordt gekleurd door emotionele oplevingen, die afhankelijk zijn van de huidige situatie. De ‘mind-set’ is je geestesgesteldheid op lange termijn, de emotionele patronen zijn kortdurende "opvliegers". Ze beïnvloeden dus je ‘mind-set’ van moment tot moment, maar als bepaalde ervaringen vaker voorkomen, kunnen de bijbehorende emotionele patronen je ‘mind-set’ ook veranderen. Als dit positieve ervaringen zijn, maakt het je gelukkiger en zal je meer vertrouwen krijgen. Zijn dit echter negatieve ervaringen, dan kan je terugvallen in een ‘mind-set’ die negatiever is dan de vorige en maak je een moeilijke periode in je leven door. 

 


Quote 6 

When your personal consciousness is fully cleansed of negativity, you will discover that you, too, have become a purified channel of Creative ‘Father’ Consciousness. You will also be a joyous source of growth, nutrition, healing, protection, fulfilment of need, within a system of good organizational law and order to all who become within your orbit. I realized that the ‘Father Creative Consciousness’ was the ‘worker’ and that ‘it’ was eternal and infinite – nothing except the human mind could stop it from doing its work.

 

Het Creatief Universeel Bewustzijn zorgt voor je en dat zal zich uiten in groei en ontwikkeling, voeding, verzorging, bescherming, genezing en het worden voorzien in al je behoeften. Je kunt veilig alle zorgen los laten, want je menselijke geest zorgt er alleen voor dat het Universeel Creatief Bewustzijn haar werk niet kan doen. Het vertrouwen en ga er tussenuit... 

 

Cursus in wonderen: er zijn 2 emoties: liefde en angst. In wezen is er maar 1: liefde, want angst is de afwezigheid van liefde. Dit is menselijk van aard en bestaat niet in het Universele. 

 

Als je vertrouwen hebt, ben je gelukkig en kan je genieten, ook van dingen die ogenschijnlijk negatief zijn. Het zijn niet meer dan ervaringen en boodschappen over je bewustzijnstoestand. Dan kan het Universeel Creatief Vermogen optimaal haar werk doen en kan de "Bedoeling" van je Leven zich optimaal manifesteren, welke ervaringen die ook met zich meebrengen, want je kunt in alles het positieve ontdekken en er gelukkig mee zijn. 


 

Quote 7 

Everybody is controlled and motivated entirely by their TWIN IMPULSES of


BONDING – REJECTION

DESIRES – REPULSIONS

 

Deze tweelingimpulsen van binding en afstoting zorgen voor de individualiteit van elk levend wezen. Ze maken dat je dingen leuk vindt en graag doet of juist niet. Oordelen en vooral veroordelen over de dingen die we niet goed vinden en niet graag willen, zorgen ervoor dat we als menselijke scheppers de 9 kosmische scheppingswetten niet in acht nemen en geen respect tonen voor mensen die veel plezier hebben in de dingen, die wij afkeuren. Het zijn slechts ervaringen die voor hen op één of andere manier zinvol zijn, wie zijn wij om daarover te oordelen.....

 

 

Quote 8 

There is no sin as we understand it. We are born to behave as we do. We have to find a way to overcome our human thoughts and feelings for they separate us from the protection of the “father” and bring us our sickness and misery. When we have learned to overcome the “self” we will enter the Kingdom of Heaven.

 

Zonden zoals wij die begrijpen, bestaan niet. We zijn geboren om ons te gedragen zoals we doen, het ontstaat uit de menselijke interpretatie van de krachten van binding en afstoting. We moeten een manier vinden om onze menselijke gedachten en gevoelens te overstijgen, want die scheiden ons af van de "Vader" en geven ons onze ziekten en ellende. We moeten het "ZELF" overstijgen om in het "Koninkrijk der Hemelen" te komen. Dat is de Hemel op Aarde.

(Zie ook Barry Long: o.a. Me - The Void of Absence)